Monday - Friday:- 9.00 AM – 6.00 PM        +66 8690 82241
Visit our Social Pages    
อา ชีพคือ การแข่ง ขันจาก ในอ ดีตหรื อว่าเพื่อ อนาคตกันแน่?
blog img

เราแ ต่ละ คนมีเพีย งชีวิตเดีย วที่จะก้าว ไปข้างหน้า ตลอดทั้ง ชีวิตขึ้นอ ยู่กับเราดำเ นินชีวิต ไปไ ด้ดีมา กน้อ ยเพี ยงใด ทุกสาขา อาชีพล้ วนมีกระบวนก ารในการเรียนรู้ และกา รเรียนรู้ที่สูงยิ่งขึ้น ไปอีกในอุตสาหกรรม ไอที เช่น การพัฒนาซอร์ฟแวร์ การให้คำปรึกษาด้านซอร์ฟแวร์ ซอร์ฟแวร์โซลูชั่น สถาปัตยกรรมซอร์ฟแวร์ ระบบเครือข่าย และอื่นๆ  การเติบโตอย่างมากในอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ กระตุ้นให้เกิดการว่าจ้างในระดับผู้จัดการ เพื่อให้ทันต่อการเติบโตที่เป็นไปตามมาตรฐานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามข้อมูลล่าสุดและกระบวนการเรียนรู้นั้นรวดเร็วยิ่งขึ้นในบริษัทจัดหาทรัพยากรที่จัดการเพิ่มพนักงานไอที พนักงานไอทีจากข้างนอกองค์กร  ระบบเงินเดือน การออกวีซ่าและใบ อนุญาตทำงาน

อาชีพขับเคลื่อนผู้คนอยู่ 2 ประเภท ดังนี้

  1. คนที่เรียนรู้จากอดีต
  2. คนที่เรียนรู้จากการกระบวนการ

นี่คือการแข่งขันเพื่อตัดสินว่าใครจะสามารถชนะด้วยช่องทางที่เร็วกว่าและบรรลุเป้าหมาย

ประเภทของคนที่เรียนรู้จากอดีต.

ผู้ที่มีประสบการณ์จะมองย้อนกลับไปในอดีตเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ทำผิดพลาดซ้ำเหมือนในอดีต ดังนั้น เขาจึงหล่อหลอมตนเองจากสิ่งที่เคยเป็นมาจนถึงสิ่งที่ตนอยากเป็น คนเหล่านี้เป็นคนที่เรียนรู้ด้วยตนเองและทำให้อาชีพการงานของตนสมบูรณ์แบบ พวกเขาไม่มีเวลาสำหรับการวางแผนระยะยาวเพราะพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียนรู้จากอดีต ตัวอย่างเช่น บริษัทซอร์ฟแวร์ ไอทีจ้างพนักงานไอทีสำหรับตำแหน่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์ พนักงานไอทีต้องใช้ประสบการณ์ในอดีตที่ได้สั่งสมมา นำมาปรับใช้ เพื่อให้ตรงกับทักษะที่องค์กรต้องการ

ถึงตรงนี้ มาดูประเภทที่สองกัน

ประเภทของคนที่เรียนรู้จากกระบวนการ

คนประเภทที่สองคือคนวิ่งเข้าหาเป้าหมายและเรียนรู้จากความผิดพลาด บางทีแผนของพวกเขาอาจล้มเหลวและพวกเขาจะเรียนรู้ หรือพวกเขาอาจประสบความสำเร็จและแก้ไขปัญหาอื่นๆต่อไป พวกเขาทำผิดพลาดและส่วนใหญ่ไม่ได้มีความคาดหวัง พวกเขามุ่งตรงไปยังเป้าหมายและไม่มีเวลามองย้อนกลับไป ตัวอย่างเช่น บริษัทซอฟต์แวร์ไอทีกำหนดเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและก้าวไปข้างหน้า ในระยะเวลาอันใกล้ บริษัทซอฟต์แวร์ไอทีจะว่าจ้างหรือจ้างพนักงานไอทีภายนอก จัดการเงินเดือนของพวกเขา ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานด้านวีซ่า และดำเนินการ  อัพเดทซอฟต์แวร์ตามความจำเป็นและเมื่อจำเป็น บรรลุเป้าหมาย และพวกเขาเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่พวกเขาทำในกระบวนการและปรับเปลี่ยนมาตรการในการเพิ่มพนักงานไอทีและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ตามผลลัพธ์ที่จะได้รับ

กรณีศึกษาทั้งสองกรณีนี้ ผู้คนได้เรียนรู้จากทั้งในอดีตและในขั้นตอนของการบรรลุเป้าหมาย แต่ปัจจัยหนึ่งที่พลาดไป ในประเภทแรก คือพวกเขาพลาดการวางแผนสำหรับอนาคต และในกรณีที่สอง พวกเขาพลาดในการมองย้อนกลับไปในอดีต สองสิ่งนี้สำคัญมากสำหรับการมองหาความสำเร็จ

บริษัทซอฟต์แวร์ไอทีที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ได้เรียนรู้จากอดีตและมุ่งสู่อนาคตไปพร้อมๆกัน  บริษัทซอฟต์แวร์ไอทีบางแห่งมีพนักงานไอทีที่มีการว่าจ้างบุคคลากรจากภายนอกองค์กร เพื่อให้สามารถมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยสำคัญอื่นๆ  บางบริษัทซอฟต์แวร์ไอทีมีความต้องการใช้บุคคลากรภายนอกองค์กร เช่น ทำระบบเงินเดือน ใบอนุญาตทำงานด้านวีซ่า การจัดหางาน และการจัดหาพนักงานด้านไอที การใช้บุคคลากรภายนอกองค์กรนี้จะช่วยยกระดับองค์กรซอฟต์แวร์ไอทีให้มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยสำคัญของพวกเขา เรียนรู้จากอดีตและสามารถบรรลุเป้าหมายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

บทเรียนที่ผ่านมาบวกการวางแผนในอนาคตคือกุญแจสู่ความสำเร็จ

อนาคตจะเป็นภาพสะท้อนของอดีตโดยมีเป้าหมายใหม่ที่ต้องไปให้ถึง

นำมาซึ่งความสำเร็จและเติบโต ในอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Leave a Reply