Monday - Friday:- 9.00 AM – 6.00 PM        +66 8690 82241
Visit our Social Pages    
Blogs

อา ชีพคือ การแข่ง ขันจาก ในอ ดีตหรื อว่าเพื่อ อนาคตกันแน่?

เราแ ต่ละ คนมีเพีย งชีวิตเดีย วที่จะก้าว ไปข้างหน้า ตลอดทั้ง ชีวิตขึ้นอ ยู่กับเราดำเ นินชีวิต ไปไ ด้ดีมา กน้อ ยเพี ยงใด ทุกสาขา อาชีพล้ วนมีกระบวนก ารในการเรียนรู้ และกา รเรียนรู้ที่สูงยิ่งขึ้น ไปอีกในอุตสาหกรรม ไอที เช่น การพัฒนาซอร์ฟแวร์ การให้คำปรึกษาด้านซอร์ฟแวร์ ซอร์ฟแวร์โซลูชั่น สถาปัตยกรรมซอร์ฟแวร์ ระบบเครือข่าย และอื่นๆ  การเติบโตอย่างมากในอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ กระตุ้นให้เกิดการว่าจ้างในระดับผู้จัดการ เพื่อให้ทันต่อการเติบโตที่เป็นไปตามมาตรฐานของระบบจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามข้อมูลล่าสุดและกระบวนการเรียนรู้นั้นรวดเร็วยิ่งขึ้นในบริษัทจัดหาทรัพยากรที่จัดการเพิ่มพนักงานไอที